\CronTaskStatus

Record status of each cron task execution